Deklaracja dostępności www.popppszczyna.pl

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.popppszczyna.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli,
 • • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście,

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Bienioszek.
 • E-mail: dyrektor@popppszczyna.pl
 • Telefon: +48517067500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.
 • Adres: ul. 3 Maja 7
  43-200 Pszczyna
  tel./e-fax: 32 210 24 98
 • E-mail: biuro@popppszczyna.pl
 • Telefon: +48517067500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro placówki znajduje się na piętrze w budynku I LO im.B.Chrobrego w Pszczynie.

 

Koordynator dostępności – WNIOSKI