Zespół języków obcych

Koła języków obcych (niemieckiego, angielskiego i francuskiego) – adresowane są do uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów europejskich, ich kultury, tradycji, sztuki, literatury, życia codziennego mieszkańców. Na zajęciach uczniowie przygotowują się do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, opracowują międzyszkolne i międzynarodowe projekty edukacyjne, dzięki którym nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale będą także doskonalić swe umiejętności językowe.

Cele zajęć:
– wspomaganie rozwoju zainteresowań młodzieży,
– kształcenie umiejętności samodzielnego gromadzenia i wykorzystywania informacji poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, a także podręczników, słowników i prasy zagranicznej,
– rozwój osobowości ucznia i kształtowanie efektywnego współdziałania w grupie,
– wyrobienie poszanowania odrębności cywilizacyjnej innych krajów oraz wychowanie w tolerancji dla innej kultury,
– promowanie ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży,
– promowanie tolerancji wśród młodzieży,
– uświadomienie roli języków we współczesnym świecie,
– rozumienie wagi wyznaczanych celów, określenie ich i dążenie do ich osiągnięcia
– pogłębianie wiedzy na temat kultury i cywilizacji krajów niemieckojęzycznych, anglojęzycznych i frankofońskich,
– pogłębienie u młodzieży pozytywnego wizerunku innych kultur

Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 oraz CWDiR Przystań

Koło języka niemieckiego

Koło języka niemieckiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2

Koło języka francuskiego

Koło języka francuskiego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie